MOKI-FA Bt. | A gyermeki mosolyra építünk!

Magyarország

teljes területén
 

Gyors kivitelezés

ingyenes konzultációval
 

 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközökről

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

 

1. § (1) E rendelet hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki.
(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.

 

2. § E rendelet alkalmazásában
a) játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;
b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak;
c) forgalomba hozatal: a játszótéri eszköz visszterhes vagy térítésmentes első ízben történő rendelkezésre bocsátása;
d) ellenőrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint;
e) kijelölt vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezet: a gazdasági és közlekedési miniszter által játszótéri eszközök vizsgálatára, tanúsítására és ellenőrzésére külön-külön vagy együttesen, külön jogszabály előírásai szerint kijelölt szervezet (a továbbiakban: kijelölt szervezet).

 

3. § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba a (2) bekezdésben foglaltak betartásával, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja.
(2) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.
(3) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során - ha az nem felel meg a biztonságossági követelményeknek - a gyártó vagy az importáló köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.

 

4. § (1) A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt tanúsító szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a gazdasági és közlekedési miniszter által a Gazdasági Közlönyben közleményben közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek.
(2) Ha a játszótéri eszközt nem vagy nem teljes mértékben az (1) bekezdésben hivatkozott szabványok szerint gyártották, a kijelölt szervezet a mérnöki, szakmai gyakorlata alapján állapítja meg, hogy a játszótéri eszköz a biztonságossági követelményeknek megfelel-e, illetve a szabványban előírttal legalább azonos szintű biztonságot nyújt-e a felhasználó és harmadik személy számára.
(3) A megfelelőségi tanúsítvány kiadásának megtagadását indokolni kell.

 

5. § (1) A megfelelőségi tanúsítvány kiadását a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó kérheti a kijelölt tanúsító szervezettől.
(2) A megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelem tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A megfelelőségi tanúsítvány érvényességi ideje legfeljebb öt év.
(5) A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítványt visszavonja, ha megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, illetve a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak. A megfelelőségi tanúsítvány visszavonásáról a kijelölt szervezet értesíti a kérelmezőt, aki köteles intézkedni a játszótéri eszköz további használatának megakadályozása iránt.

 

6. § (1) A rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következő felirattal ellátni: "A biztonságossági követelményeknek megfelel".
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következő adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni:
a) a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe,
b) a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve,
c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven,
d) az ajánlott korcsoport,
e) a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,
f) a tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány másolata.
(3) Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre.

 

7. § (1) A játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője a gyártó útmutatóját, illetve a vonatkozó szabvány előírásait figyelembe véve köteles felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.
(2) A játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat.
(3) A játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését évente legalább egyszer, a 2009. évtől legalább kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.
(4) Az éves ellenőrzésnek a 2. § d) pontja szerinti eljáráson túl ki kell terjednie a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi bizonyítványának, valamint a (7) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának ellenőrzésére is. A játszótéri eszközök helyszíni vizsgálata a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul.
(5) Az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítani, amely legalább a 3. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az egyes eszközök megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell.
(6) A játszótéri eszköz balesetveszélyessé válása esetén a tulajdonos, illetve üzemeltető köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a játszótéri eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében.
(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legalább 10 éven keresztül megőrizni.

 

8. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a 7. §-ban foglaltak kivételével - a hatálybalépését követően forgalomba hozott, illetve telepítendő játszótéri eszközökre kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott játszótéri eszköz tekintetében a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak való megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni.

 

9. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt telepített játszótéri eszköz esetében annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője 2005. június 30-ig köteles kijelölt szervezettel az első ellenőrzést elvégeztetni.
(2) Az első ellenőrzésről a 3. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.
(3) A megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, megfelelőnek értékelt játszótéri eszközről egyedi megfelelőségi bizonyítványt kell kiadni, amely a 4. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
(4) A balesetveszélyesnek talált játszótéri eszköz további használatát a tulajdonos, illetve az üzemeltető köteles haladéktalanul megakadályozni, és azt elbontani.
(5) A nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legkésőbb 2008. december 31-ig e rendelet követelményeinek megfelelő állapotúra alakítani.

 

1. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


A megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelem tartalma
1. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe és egyéb azonosítási adatai (adószáma, cégjegyzékszáma stb.).
2. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, illetve összeállítása egyedi azonosítására szolgál.
3. Ajánlott korcsoport megjelölése.
4. A játszótéri eszköz működésének leírása.
5. A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok.
6. A játszótéri eszköz tervei: nézeti rajzok, összeállítási rajzok, metszetek, anyag- és alkatrész jegyzékek, anyagminőség, alkatrész és részegység rajzok, statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen.
7. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a termék megfelelőségét elősegítette.
8. Telepítési előírások. Alapozási tervek, szerelési útmutató.
9. Ellenőrzési és karbantartási útmutató, éves ellenőrzési útmutató.
10. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.
11. Annak a szabványnak a megjelölése - amennyiben van ilyen -, amelynek a termék megfelel.

 

 

2. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei
1. A tanúsító szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.
2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.
3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése.
4. A szabványok, előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.
5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzőkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.
6. Az ajánlott korcsoport.
7. A tanúsítvány kiadásának kelte és érvényességi ideje.
8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

 

 

3. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmi követelményei
1. Az üzemeltető neve, címe.
2. Az ellenőrzést végző kijelölt szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.
3. Az ellenőrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).
4. Az ellenőrzés időpontja.
5. A játszótéren elhelyezett és ellenőrzött eszközök meghatározása (megnevezés, gyártó, típus, elhelyezés).
6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelőségének értékelése, dokumentálása, nem megfelelőség esetén annak indokolása, (fotók, rajzok).
7. Az értékeléshez használt szabványok, előírások tételes felsorolása.
8. Az ellenőrzési jegyzőkönyv kiadásának kelte.
9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történő igazolása.

 

 

4. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


Az egyedi megfelelőségi bizonyítvány tartalmi követelményei
1. Az üzemeltető neve, címe.
2. A kijelölt szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.
3. Az ellenőrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).
4. Az ellenőrzés időpontja.
5. A játszótéren elhelyezett és vizsgált eszközök meghatározása (megnevezés, típus, elhelyezés).
6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelőségének értékelése, dokumentálása (fotók, rajzok).
7. Az értékeléshez használt szabványok, előírások tételes felsorolása.
8. A bizonyítvány kiadásának kelte.
9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történő igazolása.

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközökről

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

 

1. § (1) E rendelet hatálya a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki.
(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.

 

2. § E rendelet alkalmazásában
a) játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;
b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemeit is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak;
c) forgalomba hozatal: a játszótéri eszköz visszterhes vagy térítésmentes első ízben történő rendelkezésre bocsátása;
d) ellenőrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint;
e) kijelölt vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezet: a gazdasági és közlekedési miniszter által játszótéri eszközök vizsgálatára, tanúsítására és ellenőrzésére külön-külön vagy együttesen, külön jogszabály előírásai szerint kijelölt szervezet (a továbbiakban: kijelölt szervezet).

 

3. § (1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba a (2) bekezdésben foglaltak betartásával, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja.
(2) A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a megfelelőségi tanúsítvány meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.
(3) Játszótéri eszköz bemutatása, kiállítása, reklámozása során - ha az nem felel meg a biztonságossági követelményeknek - a gyártó vagy az importáló köteles erre kifejezetten felhívni a figyelmet.

 

4. § (1) A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt tanúsító szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a gazdasági és közlekedési miniszter által a Gazdasági Közlönyben közleményben közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek.
(2) Ha a játszótéri eszközt nem vagy nem teljes mértékben az (1) bekezdésben hivatkozott szabványok szerint gyártották, a kijelölt szervezet a mérnöki, szakmai gyakorlata alapján állapítja meg, hogy a játszótéri eszköz a biztonságossági követelményeknek megfelel-e, illetve a szabványban előírttal legalább azonos szintű biztonságot nyújt-e a felhasználó és harmadik személy számára.
(3) A megfelelőségi tanúsítvány kiadásának megtagadását indokolni kell.

 

5. § (1) A megfelelőségi tanúsítvány kiadását a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó kérheti a kijelölt tanúsító szervezettől.
(2) A megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelem tartalmi követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A megfelelőségi tanúsítvány érvényességi ideje legfeljebb öt év.
(5) A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítványt visszavonja, ha megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, illetve a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak. A megfelelőségi tanúsítvány visszavonásáról a kijelölt szervezet értesíti a kérelmezőt, aki köteles intézkedni a játszótéri eszköz további használatának megakadályozása iránt.

 

6. § (1) A rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következő felirattal ellátni: "A biztonságossági követelményeknek megfelel".
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következő adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni:
a) a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe,
b) a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve,
c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven,
d) az ajánlott korcsoport,
e) a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel,
f) a tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány másolata.
(3) Szükség esetén a játszótéri eszközt el kell látni olyan magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre.

 

7. § (1) A játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője a gyártó útmutatóját, illetve a vonatkozó szabvány előírásait figyelembe véve köteles felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.
(2) A játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat.
(3) A játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését évente legalább egyszer, a 2009. évtől legalább kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni.
(4) Az éves ellenőrzésnek a 2. § d) pontja szerinti eljáráson túl ki kell terjednie a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi bizonyítványának, valamint a (7) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának ellenőrzésére is. A játszótéri eszközök helyszíni vizsgálata a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul.
(5) Az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítani, amely legalább a 3. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az egyes eszközök megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell.
(6) A játszótéri eszköz balesetveszélyessé válása esetén a tulajdonos, illetve üzemeltető köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a játszótéri eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében.
(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legalább 10 éven keresztül megőrizni.

 

8. § (1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a 7. §-ban foglaltak kivételével - a hatálybalépését követően forgalomba hozott, illetve telepítendő játszótéri eszközökre kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott játszótéri eszköz tekintetében a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak való megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni.

 

9. § (1) Az e rendelet hatálybalépése előtt telepített játszótéri eszköz esetében annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője 2005. június 30-ig köteles kijelölt szervezettel az első ellenőrzést elvégeztetni.
(2) Az első ellenőrzésről a 3. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.
(3) A megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, megfelelőnek értékelt játszótéri eszközről egyedi megfelelőségi bizonyítványt kell kiadni, amely a 4. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
(4) A balesetveszélyesnek talált játszótéri eszköz további használatát a tulajdonos, illetve az üzemeltető köteles haladéktalanul megakadályozni, és azt elbontani.
(5) A nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt annak tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legkésőbb 2008. december 31-ig e rendelet követelményeinek megfelelő állapotúra alakítani.

 

1. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


A megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelem tartalma
1. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe és egyéb azonosítási adatai (adószáma, cégjegyzékszáma stb.).
2. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, illetve összeállítása egyedi azonosítására szolgál.
3. Ajánlott korcsoport megjelölése.
4. A játszótéri eszköz működésének leírása.
5. A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok.
6. A játszótéri eszköz tervei: nézeti rajzok, összeállítási rajzok, metszetek, anyag- és alkatrész jegyzékek, anyagminőség, alkatrész és részegység rajzok, statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen.
7. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a termék megfelelőségét elősegítette.
8. Telepítési előírások. Alapozási tervek, szerelési útmutató.
9. Ellenőrzési és karbantartási útmutató, éves ellenőrzési útmutató.
10. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.
11. Annak a szabványnak a megjelölése - amennyiben van ilyen -, amelynek a termék megfelel.

 

 

2. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei
1. A tanúsító szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.
2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.
3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése.
4. A szabványok, előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.
5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzőkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.
6. Az ajánlott korcsoport.
7. A tanúsítvány kiadásának kelte és érvényességi ideje.
8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

 

 

3. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


Az ellenőrzési jegyzőkönyv tartalmi követelményei
1. Az üzemeltető neve, címe.
2. Az ellenőrzést végző kijelölt szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.
3. Az ellenőrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).
4. Az ellenőrzés időpontja.
5. A játszótéren elhelyezett és ellenőrzött eszközök meghatározása (megnevezés, gyártó, típus, elhelyezés).
6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelőségének értékelése, dokumentálása, nem megfelelőség esetén annak indokolása, (fotók, rajzok).
7. Az értékeléshez használt szabványok, előírások tételes felsorolása.
8. Az ellenőrzési jegyzőkönyv kiadásának kelte.
9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történő igazolása.

 

 

4. számú melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez


Az egyedi megfelelőségi bizonyítvány tartalmi követelményei
1. Az üzemeltető neve, címe.
2. A kijelölt szervezet neve, címe, kijelölési okiratának száma.
3. Az ellenőrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).
4. Az ellenőrzés időpontja.
5. A játszótéren elhelyezett és vizsgált eszközök meghatározása (megnevezés, típus, elhelyezés).
6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelőségének értékelése, dokumentálása (fotók, rajzok).
7. Az értékeléshez használt szabványok, előírások tételes felsorolása.
8. A bizonyítvány kiadásának kelte.
9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történő igazolása.